اجرای پروژه های کف سازی بتنی اپرونهای فرودگاهی با بیشترین ضخامت و با جدیدترین متد اجرایی جهت جلوگیری از ترک خوردگی با استفاده از جدیدترین افزودنی های بتن زیر نظر متخصص مربوطه