بهداری بیرجند

ساخت : 1400
کارفرما: اداره مهندسی نهاجا
متراژ : 570 متر مربع
طراحی و اجرا: یکان بتن
دسته: بیمارستانی
آدرس: بیرجند