مجموعه شرکت های
یکان بتن خاور میانه
یکان فوم خاور میانه
یکان پایه خاورمیانه
الشرکة الهندسیة العقیق الاسطوری (عمان)
رزومه مجموعه